ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

 ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนวัดศรีไชย (สังข์วิทยาคาร)

         โรงเรียนวัดศรีไชย  เดิมชื่อ  โรงเรียนประชาบาลตำบลคูขุด 3  (วัดศรีไชย)  ใช้ศาลาการเปรียญ วัดศรีไชย  หมู่ที่ 2  ตำบลคูขุด  กิ่งอำเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา  เป็นสถานที่เรียนเริ่มจัดตั้งเป็นทางการเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2473  โดยขุนชัยมณีพงศ์  ปลัดกิ่งอำเภอจะทิ้งพระ  พร้อมด้วยนายวัลย์  เจริญกุล  ศึกษาธิการกิ่งอำเภอจะทิ้งพระ หมื่นอนุกิจเทวี  กำนันตำบลคูขุด  และพระอธิการเซ่ง เจ้าอาวาสวัดศรีไชย  โดยมีนายล่อง  โอภาสพงศ์  เป็นครูคนแรก  ทำหน้าที่ทุกอย่าง  ต่อมาพระอธิการสังข์  ยสฺสโร  เจ้าอาวาสองค์ใหม่เป็นผู้อุปถัมภ์

          พ.ศ. 2490  พระอธิการสังข์  ยสฺสโร ได้บริจาคเงิน  800  บาท สมทบกับคณะครูและราษฎรจัดสร้างอาคารเรียนถาวรขึ้นมา  1  หลัง  แบบ ป 1 ของกระทรวงศึกษาธิการ  มีขนาดกว้าง  8  เมตร ยาว 24  เมตรและเปิดใช้เป็นทางการเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2492  สมัยนายอั้น  สายสิงทอง  เป็นครูใหญ่และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนวัดศรีไชย (สังข์วิทยาคาร)

      พ.ศ. 2513  จังหวัดสงขลาได้มีคำสั่งขยายการศึกษาภาคบังคับถึงประถมศึกษาตอนปลาย (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 7 ) และบรรจุนางสาวสุลีพร  จำนง เป็นครูประถมศึกษาตอนปลายคนแรก เมื่อวันที่  11  พฤษภาคม  พ.ศ. 2513 พร้อมกับแต่งตั้งนายจำนันท์  ทองชุม มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เมื่อวันที่  1  ธันวาคม  พ.ศ. 2513

          พ.ศ. 2514  โรงเรียนถูกวาตภัยพังทั้งหลัง เมื่อวันที่  14  ตุลาคม  พ.ศ. 2514  นักเรียนจึงต้องอาศัยศาลาการเปรียญของวัดศรีไชยเป็นที่เรียน  ต่อมาคณะครู  เจ้าอาวาส  กรรมการศึกษาและผู้ปกครอง       ได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์และแรงงานสร้างอาคารหลังใหม่ขึ้นแทน มีขนาดกว้าง  8  เมตร ยาว  18  เมตร 

          พ.ศ. 2515  โรงเรียนเปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7  ทางราชการให้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 017  เต็มรูป  2  ชั้น  8  ห้องเรียน 

          พ.ศ. 2521  กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนหลักสูตร  โดยประกาศใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช  2521  โดยให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอน  ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

          พ.ศ. 2523  ได้มีกฎหมายให้โอนโรงเรียนประชาบาล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ไปสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ

          พ.ศ. 2526  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ  สปช. 202/2526  ขนาด กว้าง  9  เมตร  ยาว  12  เมตร 

          พ.ศ. 2553 ก่อสร้างลานกีฬา  กว้าง  31  เมตร  ยาว  34  เมตร

          พ.ศ. 2559 ทางราชการให้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 2 ชั้น 4 ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง

                 ปัจจุบันโรงเรียนวัดศรีไชย (สังข์วิทยาคาร)  ได้ใช้หลักสูตรโรงเรียนวัดศรีไชย  พุทธศักราช 2553  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ระดับปฐมวัย และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6