วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

          โรงเรียนวัดศรีไชย (สังข์วิทยาคาร) จัดการศึกษาทั้งระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา บริหารจัดการศึกษาโดยยึด

หลักธรรมาภิบาล โดยผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน องค์กรเอกชนและองค์กรของรัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ปรัชญาของสถานศึกษา

          เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม  นำเทคโนโลยี