พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยยึดจุดเน้นการพัฒนาสู่การปฏิบัติ

๒. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ

๓ ส่งเสริมสนับสนุนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน รวมทั้ง

ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

๔. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้

๕. ส่งเสริมและสนับสนุนครูบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ

๖.พัฒนาการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โดยเน้นความสะอาดมีคุณภาพ

เป้าหมาย

๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์

๒. นักเรียนที่มีปัญหาได้รับความช่วยเหลือจนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน

๓. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

๔. นักเรียนได้รับการพัฒนาตามธรรมชาติ เต็มศักยภาพและบรรลุตามมาตรฐานการศึกษา