หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
 การจัดการศึกษาได้จัด ๒ ระดับ ได้แก่

 
      ๑. ระดับก่อนประถมศึกษา เปิดเรียนชั้นอนุบาล ๑ – ๒ รับนักเรียนอายุ ๓– ๖ ปี
      ๒. ระดับประถมศึกษาเปิดตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ โดยใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๔๖ สำหรับชั้นอนุบาล และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) สำหรับระดับประถมศึกษา