ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลด้านนักเรียน
ปัจจุบันมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2565) ดังนี้
          1)  จำนวนนักเรียนทั้งหมด 48 คน
          2)  จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
ชั้นเรียน จำนวน
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 1 3 1 4
อนุบาล  2 1 3 3 6
อนุบาล 3 1 5 4 9
รวม 3 11 8 19
ประถมศึกษาปีที่ 1 1 3 4 7
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 1 3 4
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 6 0 6
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 3 2 5
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 2 3 5
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 1 1 2
รวม 6 16 13 29
รวมทั้งสิ้น 8 27 21
48