การเปิดโอกาสให้เกิดการส่วนร่วม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น อนุบาล1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

จิตอาสาทำความดีถวายพ่อหลวง