ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมมอบชุดนักเรียน
การสอบธรรมสนามหลวง
รับทุนการศึกษา
กิจกรรมมอบรถจักรยาน
กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
กิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้ง
กิจกรรม วันลอยกระทง
โครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งอาชีพ
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล
รับทุนการศึกษาจากกองทุน เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กศจ.)
การนิเทศ ติดตาม
ตอนรับครูผู้ช่วย
การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/2565
อบรมตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ วังจันทรเกษม เฟส 2 กิจกรรมที่ 7
กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน
แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมปีที่ 1 จากโรงเรียนสทิงพระวิทยา
สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ชั้นนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-6
การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
กิจกรรมวันมาฆบูชา
การคัดกรองตรวจหาเชื้อโควิดในนักเรียน
“บรรยากาศ เปิดเรียน On-site วันแรก”
การคัดกรองตรวจหาเชื้อโควิด เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนรูปแบบ On-site
มอบเงินปัจจัยพื้นฐานอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ (เสมอภาค)