กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสุพัตรา โชติมณี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เบอร์โทร : 0931761024
อีเมล์ : auypinya@gmail.com