กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวสุพัตรา โชติมณี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1