กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวศดานันท์ ชุมเพ็ชร
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4